PROJEKTY, KTERÉ NÁS INSPIRUJÍ ...

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE

Ve spolupráci s lektorskými organizacemi a lidmi, kteří se věnují jednotlivých oblastem ve společnosti, chceme vytvořit metodiku a strukturu neformálního vzdělávacího programu, který iniciuje a zapojí mladé lidi do řešení výzev současnosti.

V projektu neformálního vzdělávání podpoříme vytvoření metodických a vzdělávacích materiálů a konkrétní realizaci workshopů ve školách a centrech volného času. Oblastmi vzdělávání jsou aktivní občanství, globální, sociální a environmentální témata. 

EKONOMIKA SPOLEČENSTVÍ

Eko­no­mi­ka Spo­lečen­ství (ES) je me­zinárodní pro­jekt, za kterým stojí pod­ni­ka­telé, ekono­mové, ma­nažeři, stu­den­ti, vědci, spo­třebi­telé i střada­telé, potřební: občané měst a obcí z mnohých zemí světa. Ten, kdo myšlen­ku ES pod­po­ru­je na jakéko­liv spo­lečen­ské úrov­ni, se svo­bodně za­va­zu­je žít hod­no­ty a kul­tu­ru spo­lečen­ství, dávání a vzájem­nos­ti, aby stále více vstu­po­va­la nová kul­tu­ra do eko­no­mického prostředí na všech úrovních.

Důležitými aktéry pro­jek­tu jsou pod­ni­ky a or­ga­ni­za­ce různých právních fo­rem. Mo­mentálně je do pro­jek­tu za­po­je­no více než 800 pod­niků ve 40 zemích. Snaží se vy­tvářet nové bo­hat­ství a nová pra­covní místa, a to s kre­a­ti­vi­tou a no­vostí, a rovněž dělit svůj zisk: jed­nu část pro ty, kteří se na­chází v nou­zi, dru­hou na pod­po­ru šíření kul­tu­ry dávání prostřed­nic­tvím škol a se­minářů, a třetí část na roz­voj pod­ni­ku.

Pro­jekt se zro­dil z podnětu ital­ské osob­nos­ti 20.sto­letí Chi­a­ry Lu­bi­chové v květnu 1991 v Sao Pa­o­lu v Brazílii. Je­ho základním cílem je, prostřed­nic­tvím vy­tváření spo­lečen­ství na všech úrovních pod­ni­ku, vymýtit chu­do­bu a so­ciální ne­spra­ve­dl­nost ve světě, a tím přispět k bu­dování eko­no­mického systému a lid­ské spo­lečnos­ti, kde, pod­le vzo­ru první křesťan­ské ko­mu­ni­ty z Je­ruzaléma, „ni­kdo me­zi ni­mi ne­trpěl nou­zi“ (Sk 4, 32-34).

Eko­no­mi­ka spo­lečen­ství je v di­a­lo­gu se součas­nou kul­tu­rou, s občan­skou, so­lidární a so­ciální eko­no­mi­kou na lokální i me­zinárodní úrov­ni.

PODPORA A INICIACE SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ

Důležitým principem Sociálního učení církve a také Františkovy ekonomiky je preferenční volba pro chudé. Zvláště inspirováni Františkem z Assisi nechceme vytvářet projekty pro chudé ale s chudými. Papež František ve své knize Nebojme se snít odkrývá, co to znamená solidarita: „Solidarita neznamená dělit se o drobky, ale uvolňovat místo u stolu všem”.

Takovou inspirací života s chudými je pro nás projekt Lazare, který vznikl ve Francii před 10 lety. Lazarus sdružuje mladé pracující dospělé a lidi bez domova, aby sdíleli domov a zároveň žili v komunitě. Nabízí mezigenerační sdílené byty, které spojují lidi a pomáhají jim bojovat proti osamělosti a sociálnímu vyloučení. Nedílnou součástí lokální komunity je i pomocná rodina, která žije ve vlastním bydlení a zajišťuje chod domu a je v kontaktu s dalšími podporujícím lidmi a organizacemi.

Chceme iniciovat vznik Lazarus komunity i u nás. Takový proces trvá průměrně 3 roky, než je vše finálně připraveno. Patří k němu i analýza a diskuze se všemi zúčastněnými stranami, které zjišťují, jestli je reálné v daném místě komunitu založit.

UDRŽITELNÉ, EKOLOGICKÉ A REGENERATIVNÍ HOSPODAŘENÍ

Sníme o ekologickém a udržitelném hospodaření, které pečuje o půdu, podporuje biodiverzitu a může mít i komunitní přesah.

Chceme podpořit a vlastním příkladem a silami se zasadit o to, aby na zemědělských pozemcích převažoval režim ekologického nebo regenerativního hospodaření.

Inspirací nám v tom je plzeňská diecéze a další jednotlivé příklady, která se snaží na svých pozemcích hospodařit udržitelně.

Ve spolupráci s odborníky a lidmi se srdcem pro půdu a naši Planetu, chceme ukázat, že šetrné hospodaření je nejenom ekonomicky výnosné, ale také důležité pro společnost a především pro Bohem nám darované Stvoření.

Je důležité číst biblické texty v jejich kontextu a se správnou hermeneutikou a pamatovat, že nás vybízejí „obdělávat a chránit“ zahradu světa (srov. Gn 2,15). „Obdělávat“ znamená orat či pracovat na půdě, „chránit“ znamená ochraňovat, opatrovat, hájit, zachovávat, bdít. Předpokládá to vztah odpovědné vzájemnosti mezi člověkem a přírodou. brát z dober země to, co potřebuje k vlastnímu přežití, ale má také povinnost chránit ji a zaručovat kontinuitu její plodnosti pro budoucí generace. (Laudato Si - 67)

PODPORA A INICIACE LOKÁLNÍCH OBCHODŮ

Podporou spolkových obchodů*, chceme rozšířit bezobalové a lokální nakupování potravin. Může jít například o zapojení místní farnosti do spolkového obchodu, který ve farní komunitě může plnit účel setkávání, zdravého stravování, udržitelného životního stylu a pomůže propojit lidi s farmáři v oblasti.

Lokální výrobce, farmáře a pěstitele vidíme jako klíčové v procesu podpory udržitelného hospodaření a lokální ekonomiky. To je spojené také s „investicí” a rozhodováním, komu dát peníze za nákup potravin (supermarket a velkovýrobci versus spolkový obchod a lokální pěstitelé). Lokální farmáři také často nepoužívají chemické ošetření při pěstování plodin a charakterem jejich činnosti je podpora biodiverzity přírody. Tím nejen produkují zdravější potraviny, ale svou činností pečují o zdravější půdu a přírodu.

*Spolkový obchod zprostředkovává svým členům přístup k lokálně produkovaným biopotravinám a snaží se při tom být co nejvíce bezobalový Sdružuje dodavatele (ekozemědělce, zpracovatele a výrobce) a spotřebitele a vytváří mezi nimi přímé spojení bez prostředníků. Vybudování a provoz spolkového obchodu je financováno z investičních příspěvků a členských příspěvků členů spolku. To  umožňuje dodávat zboží za nákladové ceny, tedy bez marže.