" Cesta k spravedlivější, udržitelnější a bratrštější ekonomice "

Těmito slovy papež František (společně s Františkem z Assisi) pozval všechny mladé lidi k zasazení se o novou ekonomiku, která namísto zisku do svého středu staví člověka, naslouchá mu, pečuje o něj a stará se o to, aby v ní nebyl nikdo vynechán.

Nejde jen o ekonomické témata, ale o celistvý přístup k ekonomickým, sociálním a environmentálním tématům, které se přímo dotýkají každého z nás. Nerovnost, chudoba a klimatická změna, to jsou společní jmenovatelé jejichž dopad může cítit každý z nás. Proto jsme vyzváni, jako jedna lidská rodina, aby jsme společně změnili kurz směřování a zasadili se o ekonomiku, která bude spravedlivější, udržitelnější a bratrštější a v které nikdo nebude vynechán.

Františkův dopis z 2019

Františkovo poselství v Assisi 2020

Závěrečné prohlášení a společný závazek Františkovy ekonomiky z Assisi 2020


My, mladí ekonomové, podnikatelé a tvůrci změn ve světě,

které papež František svolal do Assisi,

v roce pandemie COVID-19, chceme vyslat poselství

ekonomům, podnikatelům, politickým činitelům, pracovníkům a občanům celého světa,

předat radost, zkušenosti, naděje a výzvy, které jsme v tomto období získali a nashromáždili díky naslouchání našim lidem a našim srdcím. Jsme přesvědčeni, že lepší svět nelze vybudovat bez lepší ekonomiky a že ekonomika je pro život lidí a chudých tak důležitá, že se jí musíme zabývat všichni.


Z tohoto důvodu ve jménu mladých lidí a chudých na Zemi,

žádáme, aby:


 1. velké světové mocnosti a velké hospodářské a finanční instituce zpomalili svůj závod, a nechali Zemi dýchat. COVID nás všechny donutil zpomalit, aniž bychom si to sami zvolili. Až COVID skončí, musíme se rozhodnout zpomalit nespoutaný závod, který dusí Zemi a nejslabší lidi, kteří na Zemi žijí.

 2. se aktivovalo celosvětové sdílení nejmodernějších technologií, aby bylo možné dosáhnout udržitelné výroby i v zemích s nízkými příjmy; a aby byla překonána energetická chudoba - zdroj ekonomických, sociálních a kulturních rozdílů - a bylo tak dosaženo klimatické spravedlnosti.

 3. se téma správy společných statků (zejména globálních, jako je atmosféra, lesy, oceány, půda, přírodní zdroje, všechny ekosystémy, biologická rozmanitost a semena) dostalo do centra pozornosti vlád a výuky na školách, univerzitách a obchodních školách po celém světě.

 4. ekonomické ideologie již nikdy nebyly použity k urážení a odmítání chudých, nemocných, menšin a znevýhodněných lidí všeho druhu, protože první reakcí na jejich chudobu je respektovat a vážit si každého člověka: chudoba není prokletí, je to pouze neštěstí a rozhodně za ni nemohou ti, kdo jsou chudí.

 5. bylo respektováno právo na důstojnou práci pro všechny, rodinná práva a všechna lidská práva v životě každého podniku a pro každého pracovníka. Toto právo by bylo zaručeno sociální politikou každé země a celosvětově uznáváno dohodnutou chartou, která odrazuje od podnikatelských rozhodnutí založených pouze na zisku a založených na vykořisťování nezletilých a nejvíce znevýhodněných osob.

 6. byly okamžitě zrušeny daňové ráje na celém světě, protože peníze uložené v daňovém ráji jsou peníze ukradené z naší současnosti a budoucnosti, a aby nový daňový pakt byl první reakcí v post-covidovém světě.

 7. byly zřízeny nové finanční instituce a stávající (Světová banka, Mezinárodní měnový fond) byly reformovány v demokratickém a inkluzivním smyslu, aby pomohli světu zotavit se z chudoby a nerovnováhy způsobené pandemií; udržitelné a etické financování by mělo být odměňováno a podporováno a vysoce spekulativní a dravé financování by mělo být odrazováno vhodným zdaněním.

 8. společnosti a banky, zejména ty velké a globalizované, zavedly do svého řízení nezávislý etický výbor s právem veta v oblasti životního prostředí, spravedlnosti a dopadu na nejchudší.

 9. národní a mezinárodní instituce poskytovaly ceny na podporu inovativních podnikatelů v kontextu environmentální, sociální, duchovní a v neposlední řadě manažerské udržitelnosti, protože pouze přehodnocení řízení lidí v podnicích umožní globální udržitelnost ekonomiky.

 10. se státy, velké společnosti a mezinárodní instituce snažili zajistit kvalitní vzdělání pro všechny dívky a chlapce na světě, protože lidský kapitál je prvním kapitálem veškerého humanismu.

 11. hospodářské organizace a občanské instituce nespočinuly, dokud pracovnice nebudou mít stejné příležitosti jako pracovníci, protože bez dostatečného zastoupení ženských talentů nejsou podniky a pracoviště plně a autenticky lidskými a šťastnými místy.

 12. Závěrem prosíme všechny o angažovanost, aby se přiblížil čas předpovězený Izajášem: "Své meče přetlučou v radlice a svá kopí v háky na prořezávání; národ nepozvedne meč proti národu a válce se už nenaučí" (Iz 2, 4). My mladí lidé už nemůžeme tolerovat, aby se ze škol, zdravotnictví, naší přítomnosti a budoucnosti odčerpávali prostředky na výrobu zbraní a na války potřebné k jejich prodeji. Rádi bychom našim dětem řekli, že svět ve válce navždy skončil.

Myšlenková mapa s oblastmi, kterými se celosvětově zabývá Františkova ekonomika

Jak Františkova ekonomika vznikla a kdo za ní stojí?

Františkova ekonomie je jedním z procesů pontifikátu papeže Františka, který vyzývá mladé ekonomy a podnikatele na celém světě, aby se zapojili do činnosti a s novým nasazením a elánem následovali práci, která dává ekonomii duši ...

Název akce je jasným odkazem na světce z Assisi, který je příkladem par excellence v péči o nejmenší na zemi a o integrální ekologii, a také na papeže Františka, který od Evangelii gaudium a poté v Laudato sì odsoudil patologický stav velké části světové ekonomiky a vyzval k novému ekonomickému modelu.


Svatý otec se setkal s biskupem z Assisi Domenicem Sorrentinem a ekonomem Luiginem Brunim, protože má upřímný zájem o svět. Myšlenku řešit problémy ekonomiky, počínaje ekonomickým myšlením a jednáním mladých lidí, Svatý otec nadšeně podpořil. Výsledkem byla výzva adresovaná mladým ekonomům a podnikatelům z celého světa v květnu 2019.


Od počátku byli organizátoři akce Františkova ekonomie, Mladí lidé, pakt, budoucnost - Assisi 2020, kteří sestavili organizační výbor, aby přípravu tak významné iniciativy konkretizovali a uvedli do provozu.


Dnes se na něm podílí diecéze Assisi, Institut Serafico, Ekonomie společenství a Dikasterium pro podporu integrálního lidského rozvoje ve spolupráci s Místní radou Assisi, Františkánskými rodinami, a Svatyní Spogliatio. Cenným partnerem pro udržitelnost akce je projekt Fra' Sole. V České republice je iniciátorem Hnutí Focolare a Ekonomika společenství.


Od května 2019 výbor přijímá žádosti a navazuje spolupráci s akademickým světem, hnutími, sdruženími a mezinárodními institucemi, které vyjádřili přání být součástí tohoto procesu, který - slovy papeže Františka - jsme všichni pozváni žít jako "kulturu, povolání a smlouvu".


Vycházeje z tohoto mandátu svěřeného a obnoveného mladým lidem, výbor nadále podporuje ekonomy a podnikatele Františkovy ekonomiky, kterou dnes můžeme definovat jako proces změny v ekonomice s tvářemi, osobnostmi a myšlenkami, který hýbe a žije po celém světě pro spravedlivou, bratrskou a udržitelnou ekonomiku.


EoF talks

Série on-line diskuzí na aktuální témata. Zajímá vás etický marketing, uhlíková stopa nebo hledáte odpověd na to co je to společné dobro? Více na našem Youtube kanále.

Wanted!

Hledáme grafika a správce sítí.

 • Baví tě vytvářet content pro sociální sítě?

 • Pohybuješ se na sociálních sítích a umíš skrze ně komunikovat.


Do našeho týmu Františkovy ekonomiky hledáme kreativní mladé lidi s touhou spoluvytvářet lepší svět.